شیمیست

برای انسان بزرگ بن بستی وجودندارد زیرابراین باوراست: یاراهی خواهم یافت! ویاراهی خواهم ساخت!

ترکیبات شیمیایی

·  متيل كاپروآت . methyl caproate
فرمول ترکيب: [ CH3(CH2)4COOCH3 ]
CASشمارة: [ ]
توضيحات: (شيمي آلي ) مايعي بي رنگ كه در cْ 150 به جوش مي آيد ؛ محلول در الكل و اتر ؛ نامحلول در آب ؛ به عنوان واسطه براي ساختن كاپروئيك اسيد استفاده مي شود . نام ديگر آن متيل هگزانوآت است .

·  متيل بنزتونيوم كلريد . methylbenzethonium chloride
فرمول ترکيب: [ C27H44O2Cl . H2O ]
CASشمارة: [ ]
توضيحات: (شيمي آلي ) بلورهايي بي رنگ با نقطه ذوب cْ 163 ـ 161 ؛ محلول در الكل ، بنزن داغ ، كلروفرم و آب ؛ به عنوان ضد باكتري استفاده مي شود .

·  متيل بنزوآت . methyl benzoate
فرمول ترکيب: [ C6H5CO2CH3 ]
CASشمارة: [ ]
توضيحات: (شيمي آلي ) مايعي خوشبو و بي رنگ كه در cْ 199 به جوش مي آيد ؛ كمي محلول در الكل و آب و محلول در اتر ؛ در عطر سازي و به عنوان حلال استفاده مي شود . نام ديگر آن روغن نيوب است .

·  متيل ارتو ـ بنزوئيل بنزوآت . methyl ortho – benzoylbenzoate
فرمول ترکيب: [ C6H5COC6H4COOCH3 ]
CASشمارة: [ ]
توضيحات: (شيمي آلي ) مايعي قابل احتراق و بي رنگ با نقطه جوش cْ 351 كمي محلول در آب ؛ به عنوان نرم كننده استفاده مي شود .

·  متيل بنزيل الكل . methylbenzyl alcohol
فرمول ترکيب: [ C6H5CH(CH3)OH ]
CASشمارة: [ ]
توضيحات: (شيمي آلي ) مايعي قابل احتراق و بي رنگ با بوي ملايم گل مانند و نقطة جوش cْ 204 ؛ محلول در آب ؛ در عطرها و رنگينه ها و به عنوان چاشني استفاده مي شود.

·  متيل بنزيل آمين . methylbenzylamine
فرمول ترکيب: [ C6H5CH(CH3)NH2 ]
CASشمارة: [ ]
توضيحات: (شيمي آلي ) مايعي قابل احتراق و بي رنگ با نقطه جوش cْ 5/188 ؛ محلول در اغلب حلالهاي آلي ؛ به عنوان امولسيون كننده استفاده مي شود .

·  متيل بنزيل اتر . methylbenzyl ether
فرمول ترکيب: [ C6H5CH(CH3)OCH(CH3)C6H5 ]
CASشمارة: [ ]
توضيحات: (شيمي آلي ) مايعي قابل احتراق و به رنگ كاه با نقطة جوش cْ 3/286 در .mmHg 760  325 ، 101( پاسكال ) ؛ كمي محلول در آب ؛ به عنوان حلال وماده نرم كنندة لاستيك سنتزي استفاده مي شود.

·  2ـ متيل ـ 1 ـ بوتانول . 2-methyl – 1 – butanol
فرمول ترکيب: [ C5H12O ]
CASشمارة: [ ]
توضيحات: (شيمي آلي ) مايعي با نقطه جوش cْ 128 و امتزاج پذير با الكل و اتر ؛ كمي محلول در آب ؛ به عنوان حلال در سنتز آلي و افزودني در روغنها و رنگها استفاده مي شود .

·  متيل بوتن . methyl butene
فرمول ترکيب: [ C5H10 ]
CASشمارة: [ ]
توضيحات: (شيمي آلي ) هر يك از دو ايزومر مايع فرار و قابل اشتعال ؛ محلول در الكل و نامحلول در آب : 3 ـ متيل ـ 1 ـ بوتن در cْ20 به جوش مي آيد ؛ به عنوان واسطة شيميايي و در توليد مواد سوختي با اكتان بالا استفاده مي شود . نام ديگر آن ايزوپروپيل اتيلن است3 ـ متيل ـ 2 ـ بوتن در cْ 38 به جوش مي آيد ؛ به عنوان داروي بيهوشي ، موادسوختي با اكتان بالا استفاده مي شود . نام ديگر آن ايزوپروپيل اتيلن است .

·  متيل بوتيل كتون . methyl butyl ketone
فرمول ترکيب: [ CH3COC4H9 ]
CASشمارة: [ ]
توضيحات: (شيمي آلي ) مايعي كه در cْ 127 به جوش مي آيد محلول در آب ، الكل و اتر ؛ به عنوان حلال استفاده مي شود . نام ديگر آن پروپيل استون است .

·  متيل بوتينول . methylbutynol
فرمول ترکيب: [ HC : CCOH(CH3)2 ]
CASشمارة: [ ]
توضيحات: (شيمي آلي ) مايعي بي رنگ كه در cْ 104 به جوش مي آيد ؛ امتزاج پذير با آب و محلول در اغلب حلالهاي آلي ؛ به عنوان پايدار كنندة تركيبات آلي كلردار شده ، حلال و واسطه شيميايي استفاده مي شود .

·  2 ـ متيل بوتيرآلدهيد . 2-methylbutyaidehyde
فرمول ترکيب: [ CH3CH2CH(CH3)CHO ]
CASشمارة: [ ]
توضيحات: (شيمي آلي ) مايعي قابل احتراق با نقطة جوش cْ 93/92 ، محلول در الكل و اتر ؛ به عنوان جلادهنده در آبكاري استفاده مي شود. نام ديگر آن 2 ـ متيل بوتانال است .

·  مركوروكلرات . mercurous chlorate
فرمول ترکيب: [ Hg2(ClO3)2 ]
CASشمارة: [ ]
توضيحات: (شيمي معدني ) بلورهايي به رنگ سفيد وسمي ك در cْ 250 تجزيه مي شود ، محلول در آب و الكل ، در تماس با مواد آتش زا منفجر مي شود . نام ديگر آن جيوة كلرات است .

·  متيل كاپرات . methyl caprate
فرمول ترکيب: [ , CH3(CH2)8COOCH3 ]
CASشمارة: [ ]
توضيحات: (شيمي آلي ) مايعي قابل احتراق و بي رنگ با نقطة جوش cْ 244 ؛ محلول در الكل و اتر ؛ در ساختن شوينده ها ، پايدار كننده ها ، نرم كننده ها ، منسوجات و روان كننده ها استفاده مي شود . نام ديگر آن متيل دكانوآت است .

Top of Form

·  مركورويديد . mercurous iodide
فرمول ترکيب: [ Hg2l2 ]
CASشمارة: [ ]
توضيحات: (شيمي معدني ) گردي به رنگ زرد وسمي ، بي مزه و بي بو ؛ با حرارت كدر مي شود ، نامحلول در آب ، الكل و اتر ؛ در cْ 140 تصعيد مي شود ؛ به عنوان داروي خارجي استفاده مي شود . نام ديگر آن جيوة پروتويديد است .

·  سرب موليبدات . lead molybdate
فرمول ترکيب: [ PbMoO4 ]
CASشمارة: [ ]
توضيحات: ( شيمي معدني )گردي به رنگ زرد ، سمي ، محلول در اسيدها و نامحلول در آب و الكل و سمي كه درc ْ402 ذوب مي شود ؛ درcْْْ 954 به جوش مي آيد ؛ در عكاسي ، پزشكي ، چاپ ، اكليل و براي برنزة كردن استفاده مي شود .

·  لپيدين . lepidine
فرمول ترکيب: [ C 9H 6NCH3 ]
CASشمارة: [ ]
توضيحات: ( شيمي آلي ) آلكالوئيدي كه به عنوان يك مايع روغني از درخت گنه گنه مشتق مي شود ؛ در cْ266 به جوش مي آيد ؛ محلول در اتر ، بنزن و الكل ؛ در سنتز آلي استفاده مي شود

·  ليمونن . limonene
فرمول ترکيب: [ C 10H16 ]
CASشمارة: [ ]
توضيحات: ( شيمي آلي ) مايعي بي رنگ ، نامحلول در آب كه د رcْ176 به جوش مي آيد ؛ ترپني با بوي ليموترش و فعال نوري كه در روغن مركبات و روغن نعناع فلفلي و نعناي تند وجود دارد .

·  ليناليل استات . linaly acetate
فرمول ترکيب: [ (CH3)2C:CH(CH2)2CCH3(OCOCH3)CH:CH2 ]
CASشمارة: [ ]
توضيحات: ( شيمي آلي )استر استيك اسيد لينالول ؛ مايعي روغني و بي رنگ با بوي ترنج كه در cْ110 ـ 108 به جوش مي آيد ؛ در عطرها و به عنوان چاشني استفاده مي شود .

·  ليتيم كلريد . lithium chloride
فرمول ترکيب: [ LiCl.2H 2O ]
CASشمارة: [ ]
توضيحات: ( شيمي معدني )تركيبي بي رنگ و محلول در آب كه تشكيل بلورهاي هشت وجهي را مي دهد ؛ درcْ 14 ذوب مي شود ؛ براي تشكيل شورآب غليظ ، در سيستمهاي تهويه مطبوع تجاري وبه عنوان پيروتكنيك در گدازآورهاي جوشكاري و لحيم كاري استفاده مي شود .

·  ليتيم فلوئوريد . lithium FLUORIDE
فرمول ترکيب: [ LiF ]
CASشمارة: [ ]
توضيحات: ( شيمي معدني )گردي به رنگ سفيد و سمي كه در cْ 870 ذوب مي شود ؛ درcْ1670 به جوش مي آيد ؛ نامحلول در الكل ، كمي محلول در آب و محلول در اسيد ها ؛ به عنوان محيط مبادلة گرما ، گدازآور و جوشكاري و لحيم كاري ، در سراميكها و به عنوانو به عنوان بلور در دستگاههاي مادون قرمز استفاده مي شود .

·  ليتيم يديد . lithium iodide
فرمول ترکيب: [ ]
CASشمارة: [ ]
توضيحات: ( شيمي معدني )بلورهايي محلول در آب و الكل سفيد ؛ Lit درcْ 446 ذوب مي شود ؛LiI.3H2O درcْ 72 آب از دست مي دهد ؛ در پزشكي عكاسي و آبهاي معدني استفاده مي شود

·  ليتيم موليبدات . lithium molybdate
فرمول ترکيب: [ Li2 MoO4 ]
CASشمارة: [ ]
توضيحات: ( شيمي معدني ) بلورهايي به رنگ سفيد و محلول در آب كه در cْ 705 ذوب مي شود ؛ به عنوان كاتاليزگر كراكينگ ( نفت ) كاتاليزوري و مادة افزودني آسيا براي فولاد استفاده مي شود .

·  ليتيم نيترات . lithium nitrate
فرمول ترکيب: [ NiNO3 ]
CASشمارة: [ ]
توضيحات: ( شيمي معدني ) گردي بي رنگ و محلول در اب و الكل كه در cْ 261 ذوب مي شود ؛ به عنوان محيط مبادلة گرما ، در سراميكها ، آتشبازي ، پلهاي نمكي و سيستمهاي سردسازي استفاده مي شود .

·  ليتيم استئارات . lithium stearate
فرمول ترکيب: [ LiC 18H 35O2 ]
CASشمارة: [ ]
توضيحات: ( شيمي معدني ) بلورين به رنگ سفيد با نقطة ذوب cْ220 ؛ در مواد آرايشي ، پلاستيكها و گريسها و به عنوان بازدارندة خوردگي در نفت استفاده مي شود .

·  ليتيم تترابورات . lithium tetraborate
فرمول ترکيب: [ Li2 B 4O 7.5H 2O ]
CASشمارة: [ ]
توضيحات: ( شيمي معدني ) بلورهايي به رنگ سفيد كه در cْ 200 آب از دست مي دهد ؛ نامحلول در الكل ، محلول در آب ؛ در سراميكها استفاده مي شود .

·  لوفين . lophine
فرمول ترکيب: [ C 21H 16O2 ]
CASشمارة: [ ]
توضيحات: ( شيمي آلي ) تركيبي بلورين ، بي رنگ و نامحلول در آب ، كه در cْ 275 ذوب مي شود ؛ به عنوان معرف در آزمونهاي خنثي سازي فلوئورسان استفاده مي شود .

·  سرب كرومات . leadchromate
فرمول ترکيب: [ PbCrO4 ]
CASشمارة: [ ]
توضيحات: ( شيمي معدني ) بلورهايي به رنگ زرد ، نامحلول در آب و سمي كه در cْ 844 ذوب مي شود ؛ محلول در اسيدها ؛ به عنوان رنگدانة رنگ استفاده مي شود .

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت۱۳۸۸ساعت   توسط رحمتی  |